Research - Publications

Titleportada-bascBasc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s’assemblen tant) [Basque for Catalan speakers. (Or how two such different languages are so similar)]

Authors: Beatriz Fernández, Anna Pineda

Location: Barcelona

Publishing house: Voliana

ISBN: 978-84-944848-7-2

Year: 2016

PortadaTitleLes fronteres de la (in)transitivitat. Estudi dels aplicatius en llengües romàniques i basc [published and revised version of the PhD dissertation]. (link)

Author: Anna Pineda

Location: Barcelona

Publishing house: Institut d’Estudis Món Juïc (Col·lecció Cum Laude, 6)

ISBN: 978-84-9453-433-1

Year: 2016

Title: “Car puys que axí és, yo só prest. Les conjuncions causals en el Curial e Güelfa”, en V. J. Escartí (ed.): Nunc Dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando, p. 401-430.

Author: Manuel Pérez-Saldanya & Anna Pineda

Publishing house: Publicacions de la Universitat de València.

Year: 2019

Title: “El complement directe” [The direct object] in Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar, ed. by Josep Martines & Manuel Pérez-Saldanya

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins / Empúries

Year: forthc.

Title: “Subordinades causals i finals” [Causal and final subordinates] in Gramàtica del català antic / Old Catalan Grammar, ed. by Josep Martines & Manuel Pérez-Saldanya

Author: Manuel Pérez-Saldanya & Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins / Empúries

Year: forthc.

Title: “Argument structure and realization”. In A. Ledgeway & M. Maiden (eds.): The Cambridge Handbook of Romance Linguistics.

Author: Víctor Acedo Matellán, Jaume Mateu, Anna Pineda

Publishing house: Cambridge University Press

Year: forthc.

Title: “Light verb constructions in Basque and Romance.”. In A. Berro, . Fernández & J. Ortiz de Urbina (eds.): Aligning grammars: Basque and Romance. Series “Grammars and Sketches of the World’s Languages”, p. 176-220.

Author: Víctor Acedo Matellán, Jaume Mateu, Anna Pineda

Publishing house: Brill

Year: 2019

Title: “Causativization of verbs of motion in Romance languages” in Romance Languages and Linguistic Theory. Selected Proceedings of the LSRL 46, ed. by Paco Ordóñez & Lori Repetti, p. 245-262. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

Year: 2018

Title: “Overt and covert ditransitivity in Romance: from double object constructions to case alternations”, in Agnes Korn & Andrej Malchukov (ed.), p. 77-94.

Author: Anna Pineda

Publishing house: Reichert

Year: 2018

Title: “What lies behind dative/accusative alternations in Romance”. Dins Stefania Marzo & Karen Lahousse (ed.): Romance Languages and Linguistic Theory, Selected papers from ‘Going Romance’ Leuven 2012. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: John Benjamins

ISBN: 978-90-2720-386-1

Pages: 123-139

Year: 2014

Title: “Double object constructions in Spanish (and Catalan) revisited”. Dins Sergio Baauw, Frank Drijkoningen, Luisa Meroni & Manuela Pinto (ed.): Romance Languages and Linguistic Theory, Selected papers from ‘GoingRomance’ Utrecht 2011. (link)

Autors: Anna Pineda.

Publishing house: John Benjamins

Pages: 193-216

Year: 2013

ISBN: 978-90-2720-385-4

Title: “La recepció de Pompeu Fabra. Bibliografia sobre Fabra”. Dins Jordi Mir & Joan Solà (ed.): Pompeu Fabra. Obres completes, vol. IX.

Author: Anna Pineda

Publishing houses: Institut d’Estudis Catalans, Edicions 62, Edicions 3i4, Editorial Moll

ISBN: 978-84-7588-373-1

Pages: 771-837

Year: 2013

Title: “Transitividad y afectación en el entorno lingüísticoromance y eusquérico”. Dins Xulio Viejo (ed.): Estudios sobre variaciónsintáctica peninsular. (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house:Trabe /Seminariu de Filoloxía Asturiana de laUniversidad de Oviedo

ISBN: 978-84-8053-715-5

Pages: 31-73

Year: 2012

Title: “From Dative to Accusative. An Ongoing Syntactic Change in Romance”

Authors: Anna Pineda

Journal: Probus.International Journal of Romance Linguistics

Year: in press

Ttile: Aspectes de la transivititat en els inicis del català modern

Authrs: Anna Pineda

JournalCaplletra. Revista Internacional de Filologia.

Year: in press

Title: “Acostament al marcatge diferencial d’objecte als inicis del català modern” (link)

Authors: Anna Pineda

Journal: eHumanista/IVITRA (Special issue Gramàtica del Català Modern (1601-1833)), 14, 570-596.

Year: 2018

Ttile: Li-per-els[i] o la despronominalització del clític datiu en català: un fenomen incipient

Authrs: Anna Pineda

JournalQuaderns de Filologia-Estudis lingüístics, 23 (Special Issue: «Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició»), 247-281.

Year: 2018

Title: Differential indirect object marking in Romance (and how to get rid of it).” (link)

Authors: Anna Pineda, Carles Royo

Journal: Revue Roumaine de Linguistique, LXII, 4, p. 445–462.

Year: 2017

Ttile: “Syntactic Microvariation in Catalan. The Microvariació.cat iniative”

Authrs: Ares Llop, Anna Pineda

JournalRevue roumaine de linguistique, LXIII, 3.

Year: 2018

Title: “Grammaticalization across Romance languages and the pace of language change. The position of Catalan”

Authors: Béatrice Lamiroy, Anna Pineda

Journal: Linguisticae Investigationes, vol. 40, n. 2, p. 304–331.

Year: 2018

Title: “Katalanaren bariazio sintaktikoa: ikuspegi orokorra eta kasu zehatzak” [La variació sintàctica del català: panorama general i casos concrets] (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Lapurdum, Euskal ikerketen aldizkaria / Revue d’études basques / Revista de estudios vascos / Basque studies review – Euskal hizkera eta dialektoak gaur egun (ed. by Irantzu Epelde)(Special Issue), p. 207-234

Year: 2016

Title: “Del datiu a l’acusatiu. Un canvi sintàctic en procés en llengües romàniques i basc” (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Llengua & Literatura, revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 25, p. 73-97.

Year: 2015

Title: “Double Object Constructions and dative /accusative alternations in Spanish and Catalan: a unified account” (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Borealis, An International Journal of Hispanic Linguistics, 2/1, p. 57-115.

Year: 2013

Title: “La sociosignificació de les llengües en comunitats bilingües. Una anàlisi a tres bandes: Occitània, el País Basc i el Principat de Catalunya” (link)

Author: Anna Pineda

Publishing house: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), Universitat de Barcelona, disponible al web (http://www.ub.edu/cusc/recerques/Sociosignificacio_Pineda.pdf) dins l’apartat “Recerca i publicacions” en la secció “Recerques predoctorals”.

Year: 2008

Title: “Més que un clític”. Ressenya de Cedric Boeckx i Txuss Martin (2013): El clític datiu és més que un clític. Lleida: Pagès editors. 71 pàg (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Els Marges, vol. 102, p.115-116

Year: 2014

Title: “El datiu en català”. Ressenya de M. Teresa Ynglès i Nogués (2011) El datiu en català: una aproximació des de la lingüística cognitiva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (link)

Author: Anna Pineda

Journal: Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 22, p. 171-184

Year: 2012

Title: “Introducció a l’estudi del lèxic”. Ressenya d’ Elena de Miguel (ed.) (2009) Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel. (link)

Authors: Anna Pineda, Andreu Sentí

Revista: Llengua & Literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, 21, p. 407-424

Year: 2010

Title: “L’estudi de la variació sintàctica en català: On som i cap on anem?” (link)

Authors: Ares Llop, Anna Pineda

Conference: XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, València, 7-10 juliol 2015.

Publication: Manuel Pérez Saldanya & Rafael Roca i Ricart (ed.) (2017): Actes del XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de València, 7-10 de juliol de 2015 [Recurs electrònic], pg. 527-542

Title: “Differential object marking and Scales: Insights from Romance diachrony” (link)

Authors: Monica A. Irimia, Anna Pineda

Conference: Annual Meeting of the Linguistic Society of America, New York City, 5-8 January 2019.

Publication:  Proceedings of the Linguistic Society of America (2019), vol. 4, 57, 1-15. ISSN (online): 2473-8689.

Title: “Romance double object constructions and transitivity alternations” (link)

Author: Anna Pineda

Conference: XX ConSOLE, 20th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe; Lepizig (Germany), January 2012.

Publication: (peer-reviewed) Proceedings of ConSOLE XX (Leipzig 2012). Leiden: SOLE,2013. Ed. by Enrico Boone, Martin Kohlberger & Maartje Schulpen. ISSN: 1574-499X. Pg. 185-211.

Title: “L’alternança acusatiu / datiu en els verbs de transmissió, reflex de la Ubicació / Destinació” (link)

Author: Anna Pineda

Conference: XXVIé Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques. València, September 2010.

Publication: Emili Casanova Herrero & Cesáreo Calvo Rigual (ed.) (2013): Actes del XXVIé Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010). Berlin: De Gruyter, pg. 311-324.ISBN 978-3-11-029984-7.

Title: La sintaxis léxica nos llama: los verbos de la clase telefonear en lenguas romances i euskera (link)

Author Anna Pineda

Conference: XXIX Congreso de la Sociedad Española de Lingüística; Santiago de Compostel·la, February 2010.

Publication: Actas del XXXIX Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. DVD.ISBN 978-84-693-8655-2.